תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר www.moshe-kaminim.co.il (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י "קמינים משה בר" (ע.מ: 55913842)  (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”) שכתובתה קיבוץ חולתה.
האתר משמש בין היתר כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע למכירה מוצרים שונים (להלן: “המוצרים”).

כללי

 1. השימוש באתר ו/או ביקור בו כפוף לתנאים ולהוראות המפורטים בתקנון זה וכמו כן בשאר תכני האתר (להלן: ״תנאי השימוש״). על כל משתמש ו/או מבקר באתר (להלן: ״משתמש״ או ״משתמשים״) חלים ללא תנאי כל הכללים ותנאי השימוש בו. עצם השימוש באתר ע"י המשתמש בכל שלב מהווה את הסכמתו לתנאי השימוש וזאת לאחר שהמשתמש קרא בעיון רב את תנאים אלו והסכים להם.
 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי וכיוצא בזאת לרבות רווח ו/או הפסד אשר נגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש שוטף באתר ו/או ביצוע רכישה תוך שימוש במחשב על סוגיו, מכשיר סלולרי, טאבלט ומוצרים אלקטרוניים נוספים. המשתמש מצהיר כי הגלישה והשימוש באתר הינה על אחריותו המלאה ולחברה לא תהיה אחראית לתוכן ו/או קישורים באתר המובילים לאתרים אחרים וכמו כן אינה מתחייבת על טיב הקישורים.
 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 5. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
 6. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’). כמו כן
  הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 7. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
  (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על ההוראות כאמור והתניה הבוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 8. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות. חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות. החברה והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או השגיאות.
 9. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 10. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
 11. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיו”ב בין המוצר כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 12. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
 13. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה, הוא המועד הקובע לכל דבר.
 14. המשתמש מצהיר כי השימוש באתר ניתן כפי שהוא (as is) ולאחרון לא תהיה כל הסגה, טענה או דרישה בנוגע לאופי, למגבלות ולהתאמות אישיות לצרכים פרטניים. כמו כן ועל אף מאמצים רבים אותם משקיעה החברה לטובת שמירה על תקינות האתר באופן רציף, אין החברה מתחייבת אודות תקינות האתר, תקלות טכניות, תקלות ברשת התקשורת והתשתית, תקלות חומרה וכיוצ"ב.

הרשמה ושימוש באתר

 1. נכון לתאריך 20.7.21, לא ניתן לפתוח חשבון באתר. ייתכן שבהמשך תהיה אפשרות כזו וסעיף זה ישתנה.
 2. כל אדם ו/או חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל (להלן: “כרטיסי אשראי”). משתמש אשר טרם מלאו לגילו 18 שנים נדרש לאישור של תנאי השימוש וכל פעולה שהיא באתר ע"י הוריו / האפוטרופוס החוקי שלו.
 3. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

רכישת מוצרים באתר

 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות. לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. בנוסף, יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.
 2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
 3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
  ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל (PayPal) כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
 7. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 8. החברה רשאית לשנות בכל עת עפ"י שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת את סוגי המוצרים למכירה ומחירם.

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  פיי פאל- (WWW.PAYPAL.COM) וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
 2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי במלואם, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו (להלן "פרטים אישיים"). אם החליט המזמין לשלם באמצעות פיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.
 3. אם יבחר המזמין לשלם עבור המוצרים באמצעי תשלום אחר (העברה בנקאית, כרטיס אשראי טלפוני ללא רישום לאתר), ייצור האחרון קשר עם נציג החברה באמצעות דרכי ההתקשרות המעודכנים באתר על מנת להשלים הזמנתו.
 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 5. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
 6. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות. יובהר כי העסקה תאושר רק לאחר קבלת אישור על ביצוע חיוב אמצעי התשלום.
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך ויהיה עליו ליצור קשר עם החברה לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 8. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת לעסקה בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 9. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
 10. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר וכמו כן לאחר אישור העסקה ע"י החברה.
 11. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
 12. למען הסר ספק, המשתמש מצהיר ומאשר כי מובן לו שהמחירים המופיעים באתר החברה אינם כוללים את התקנת המוצרים או אביזרים נלווים אשר יתומחרו בנפרד ע"י החברה.

אספקה והובלת המוצרים

 1. אספקת המוצר ע”י החברה יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר לאחר שהמוצר / מוצרים שולמו במלואם (לרבות תשלום הובלת המוצר), כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 2. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים בתוך 21 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה (למעט מוצרים בהזמנה אישית ו/או חסרים במלאי). זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 3. בהינתן ומדובר במוצרים נלווים לקמינים אשר נמצאים במלאי הזמין של החברה, כגון מוצרי ארובה, מוצרי בידוד, סטי כלים, חומרי הדלקה וכיוצא בזאת – החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים בתוך 14 ימי עסקים בתנאים המופיעים בסעיף לעיל.
 4. למען הסר ספק, בכל דף מוצר מופיע פירוט ספציפי כולל זמן אספקה למוצר עצמו.
 5. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות האפשרית ואף לפי זמן האספקה המוסכם.
 6. הזמנה שנקלטה לאחר השעה 17:00 (עפ"י שעון ישראל GMT+2) תיחשב כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.
 7. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
 8. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 9. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה, המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.
 10. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
 11. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות איתה עובדת החברה ועשויה להשתנות מעת לעת עפ"י החלטת החברה. תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח וביניהם חיובים נוספים מכל סיבה שהיא כגון שילוח ליישובי קו עימות, גישה בעייתית לנכס וכיוצ"ב.
 12. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
  1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
  2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
  3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
 13. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 14. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 15. מחירון הובלת קמינים –
  1. "איסוף עצמי" ללא תשלום נוסף – איסוף המוצר ו/או המוצרים ע"י המזמין מחנות / מחסן החברה. באיסוף עצמי יהא האחרון האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם למוצרים לרבות שברים, סדקים וכיוצ"ב החל משלב העברת המוצר לחזקתו. על המזמין חלה החובה לבדוק את תקינות המוצרים מיד עם קבלתם.
  2. "הובלה בסיסית" בעלות 350 ₪ – המשלוח יתבצע ע"י חברת השליחויות עד המקום הסמוך ביותר לבית המזמין בו ניתן לפרוק בצורה מלאה ובטיחותית את המוצר מהמשאית של חברת השליחויות. כמו כן, הנחת המוצר תתבצע בנקודה הסמוכה ביותר לנכס המזמין, אליה ניתן להגיע באמצעות מלגזה חשמלית המשמשת את חברת השליחויות בהנחה ובדרך לנקודה זו אין מדרגות, שיפועים חריגים, מעברים צרים ומגבלות נוספות (להלן – "הובלה בסיסית"). לאחר פריקת המוצר בנקודה הסמוכה לבית המזמין, על המזמין לבדוק את שלמות המוצר לשביעות רצונו ולחתום על תעודת המשלוח. יצוין כי לאחר פריקת המוצר ומסירתו למזמין, האחריות המלאה עליו עוברת לאחרון.
  3. הובלה "עד הבית" בעלות מוזלת ע"ס 350 ש"ח (כחלק מ"עסקת חבילה" בלבד הכוללת קמין, ארובות הובלה והתקנה) – המשלוח יתבצע ע"י מתקין מורשה של החברה עד נקודת מיקום הקמין בבית המזמין. לציין כי ייתכנו חיובים נוספים בגין הובלה לבניין מגורים משותף, נכס שאין אליו גישה מלאה ובטיחותית (נתון לשיקול החברה) כגון דרך רעועה ו/או מעברים צרים וכו', צורך בהזמנת מנוף לטובת הכנסת הקמין בשל גישה לקויה וכיוצא בזאת. במידה והגישה לנכס הינה בעייתית עלות החיוב הנוסף תחושב ע"י נציג החברה כחלק מתהליך ההזמנה.
 16. לציין כי בעבור ארובות ומוצרים נלווים שיטת המשלוח תהיה "עד הבית" ומחירה ישתנה בהתאם למוצר שיוזמן. למען הסר ספק, מחיר המשלוח יפורט בתיאור המוצר ויקבע באופן סופי במעמד ההזמנה לפני חיוב אמצעי התשלום של המזמין.
 17. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צוין אחרת.
 18. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפיי פאל, האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

ביטול רכישה מצד המזמין

 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שנקבעו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
  1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל 788311@gmail.com
  2. המזמין יהיה רשאי לבטל את העסקה עד 14 ימים מאישור העסקה או מקבלת המוצר, המאוחר מבין השניים וזאת בכפוף להוראות וחוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו.
  3. ביטול עסקה ע”י המזמין לא תתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
  4. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר לאחר שלא בוצע בו כל שימוש, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ובאריזתו המקורית בלבד.
  5. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך, עמלת סליקת כרטיס אשראי ודמי משלוח (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר). הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
  6. כלל עלויות ההובלה לרבות החזרת המוצר לבית העסק וכל המשתמע מכך יחולו על המזמין במלואם.

ביטול רכישה מצד החברה

 1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 3. למעט השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 5. במידה ונפלה טעות סופר בפירוט המוצר ו/או במחירו, החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה כולה או חלקה.
 6. המשתמש מאשר ומצהיר כי ידוע לו שההחזר הכספי יועבר לאמצעי ששימש לביצוע הרכישה ובהתאם לתנאי ומדיניות חברות האשראי ו/או חברה אחרת באמצעותה בוצע התשלום.

 זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.moshe-kaminim.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
 1. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 2. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

אחריות

 1. המוצרים הנמכרים באתר זה הינם חדשים לחלוטין ולא נעשה בהם כל שימוש (פרט למוצרים הנמכרים כיד שניה ו/או מתצוגה דבר אשר יצוין בתיאור המוצר). לכלל המוצרים מעניקה החברה אחריות לאחר מכירה כנדרש על פי כל דין וכמפורט בעת רכישת המוצר.
 2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 3. במידה והמזמין יבחר גם בשירות התקנה (המתומחר בנפרד ולא כחלק ממחיר המוצר המופיע באתר – באמצעות פניה לנציג החברה), החברה תעניק אחריות גם עבור ההתקנה כפי שמופיע בהסכם ההתקנה. למען הסר ספק, במידה והמזמין יבחר לבצע את ההתקנה בעצמו ו/או ע"י גורם שלישי, החברה לא תהיה אחראית לנזקים שעלולים להיגרם למוצר בשל התקנת המוצר ושימוש לקוי ולא תינתן אחריות למוצר ע"י החברה במקרה זה.
 4. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים משימוש לא סביר במוצר או לשם מטרה שאינו מהווה את ייעודו של המוצר.
 5. פירוט תקופת האחריות תתבצע באופן פרטני לכל מוצר.
 6. לא תינתן אחריות על שברים בזכוכיות הקמינים לאחר האספקה למזמין.

סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיו האישיים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
 2. המשתמש מצהיר כי לאחר מסירת הפרטים האישיים במסגרת ההרשמה לאתר ו/או הרכישה ובהתאם לאישורו למשלוח הודעות בכלל הפלטפורמות לרבות אימייל הוא מאשר ומסכים לקבל הודעות לרבות הודעות פרסומיות אודות מבצעים וכדומה עפ"י שיקול דעתה של החברה.
 3. משתמש אשר מעוניין להסיר את פרטיו ממאגר הרישום ישלח הודעות דוא"ל לכתובת 788311@gmail.com עם בקשה להסרה.
 4. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 5. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 6. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 7. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 8. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 9. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (""cookies) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. שימוש בעוגיות נעשה בין היתר להתאמת האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש, לצרכי אבטחה ותפעול תקין של האתר, קבלת שירותים שונים וכדומה. המשתמש יכול למחוק ו/או לחסום מהמכשיר ממנו ביצע את השימוש באתר את העוגיות. למידע נוסף ניתן לעיין בהוראות השימוש של הדפדפנים הרלוונטיים למשתמש.
 10. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על השימוש באתר, תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו לרבות פרשנותו ואכיפתו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבית המשפט השלום בקרית שמונה או בית המשפט המחוזי בחיפה הסמכות הבלעדית לדון בה.