ביטולים והחלפות

ביטול רכישה מצד המזמין

 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שנקבעו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:
  1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל 788311@gmail.com
  2. המזמין יהיה רשאי לבטל את העסקה עד 14 ימים מאישור העסקה או מקבלת המוצר, המאוחר מבין השניים וזאת בכפוף להוראות וחוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו.
  3. ביטול עסקה ע”י המזמין לא תתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
  4. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר לאחר שלא בוצע בו כל שימוש, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ובאריזתו המקורית בלבד.
  5. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך, עמלת סליקת כרטיס אשראי ודמי משלוח (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר). הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
  6. כלל עלויות ההובלה לרבות החזרת המוצר לבית העסק וכל המשתמע מכך יחולו על המזמין במלואם.

ביטול רכישה מצד החברה

 1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 3. למעט השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 5. במידה ונפלה טעות סופר בפירוט המוצר ו/או במחירו, החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה כולה או חלקה.
 6. המשתמש מאשר ומצהיר כי ידוע לו שההחזר הכספי יועבר לאמצעי ששימש לביצוע הרכישה ובהתאם לתנאי ומדיניות חברות האשראי ו/או חברה אחרת באמצעותה בוצע התשלום.