ביטול והחזרה מצד הלקוח

              ביטול והחזרה תנאים – המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות ותקנות החוק הגנת הצרכן.

              מבלי לגרוע  מהאמור

  1. ביטול והחזרה ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל 788311@gmail.com
  2. המזמין יהיה רשאי לבטל את העסקה עד 14 ימים מאישור העסקה או מקבלת המוצר. המאוחר מבין השניים וזאת בכפוף להוראות וחוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו.
  3. ביטול עסקה  לא תתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן,
  4. כפוף לכך שהמוצר יוחזר לאחר שלא נעשה בו כל שימוש, ללא  נזק ו/או פגם ובאריזתו המקורית בלבד.
  5. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך, עמלת סליקת כרטיס אשראי ודמי משלוח (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר). הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
  6. כלל עלויות ההובלה לרבות החזרת המוצר לבית העסק וכל המשתמע מכך יחולו על המזמין במלואם.

ביטול והחזרה מצד החברה

     החברה רשאית

 1. במקרה של טעות  בתיאור המוצר או במחירו לבטל את העסקה חלקה או כולה.
 2. על פי שיקול דעתה הבלעדי. בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 3. להציע פריט חלופי שווה ערך או לבטל את ההזמנה במידה שהתגלה שהמוצר אזל מהמלאי.
 4. בביטול עסקה  לא יחויב  כרטיס האשראי והודעה תימסר  למזמין.
 5. אם שילם הלקוח עבור מוצר תשיב לו החברה את כספו בחזרה.
 6. למעט השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 7. החברה לא תישא באחראית לנזק ישיר או עקיף שיגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה מביטול העסקה.
 8. החזר כספי יוחזר ללקוח באותה צורה בה בלקוח שילם.
 9. מצורף קישור לדך הרשות להגנת הצרכן https://www.consumers.org.il/category/remote-purchase
 10. לתקנון האתר https://www.moshe-kaminim.co.il/terms_for_using_the_site/

להזמנה

    קמינים משה בר

052-2788311